Regulamin wypożyczalni


REGULAMIN
Wypożyczalni gier planszowych salonu gier ERPEGIE

Postanowienia ogólnie:

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów wypożyczania gier planszowych zawieranych przez sklep ERPEGIE w ramach usług świadczonych przez Wypożyczalnię Planszówek. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a umową obowiązują postanowienia umowy.
3. Najemca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i umową oraz do przestrzegania postanowień w ich zawartych. Najemca podpisuje oświadczenie, że akceptuje ww. postanowienia.
4. Na umowę składają się:
a) Formularz zapisu, w którym Najemca umieszcza wymagane dane osobowe i podpisuje zapoznanie się z Regulaminem,
b) Imienna lista wypożyczonych gier, w której zawarte są tytuły wynajętych gier, terminy wypożyczenia i zwrotu, a także opłaty związane z usługą.

Strony umowy:

1. Wynajmującym jest Bartosz Więzik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ERPEGIE Bartosz Więzik z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 6/2, 40-035 Katowice, NIP 6272620116.
2. Najemcą może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat (lub 13 lat za zgodą rodzica/prawnego opiekuna), która okaże dokument potwierdzający tożsamość.

Opłaty:

1. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia. Płatność dokonywana jest gotówką.
2. W dniu wypożyczenia pobierana jest kaucja zgodna z aktualnym cennikiem. Kaucja jest w całości zwrotna, pod warunkiem, że oddawana gra planszowa jest w nienaruszonym stanie, a ewentualne nieprawidłowości zostały zgłoszone wcześniej, w dniu zawierania umowy najmu. W wypadku oddania gry uszkodzonej, niekompletnej bądź jej zgubienia: część lub całość kaucji jest przekazana na poczet naprawy, zakupu elementów gry lub nowego egzemplarza danej gry.

Postanowienia szczegółowe:

1. Aby skorzystać z asortymentu (wypożyczyć grę planszową) należy zawrzeć umowę ze sklepem ERPEGIE (formularz dostępny na miejscu). Najemca jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska, adresu zameldowania, numeru telefonu oraz adresu e-mail, a także do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczna jest także pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna (formularz dostępny na miejscu).
2. Warunki wypożyczenia gry:
a) Okres wypożyczenia wynosi 7 dni
b) Za wypożyczenie gry pobierana jest opłata i kaucja zgodne z obowiązującym cennikiem.
c) Z kaucji będzie potrącona opłata dodatkowa za każde rozpoczęte 7 dni przetrzymywania gry według stawki określonej w cenniku sklepu.
d) Grę planszową można oddać we wcześniejszym terminie, ale w związku z tym nie przysługuje zwrot części, ani całości opłaty za usługę (jedynie kaucja podlega zwrotowi).
3. Najemca może wypożyczyć dowolną liczbę gier.
4. Niektóre z gier planszowych mogą być wypożyczone jedynie w miejscu wynajmu i nie mogą być wynoszone poza obręb sklepu.
5. Najemca jest zobowiązany sprawdzić stan wypożyczanej gry. Jeżeli stan gry budzi wątpliwości, powinien zgłosić ten fakt pracownikowi sklepu. W wypadku niezgłoszenia nieprawidłowości, uznaje się, że gra została wypożyczona w stanie nienaruszonym. Ewentualne braki i uszkodzenia danej gry są zanotowane, a Najemca oraz Wynajmujący wiedzą o nich w dniu zawierania umowy. Najemca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za uszkodzenia gry, które powstały w wyniku wcześniejszego, nieprawidłowego użytkowania danej gry.
6. Najemca jest zobowiązany do zwrotu gry w takim samym stanie, w jakim ją otrzymał w dniu wypożyczenia.
7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie wypożyczonej gry oraz wszelkie jej uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu (brak jakichkolwiek elementów gry, uszkodzenia mechaniczne, itp.), nie stwierdzone przez Najemcę w chwili wypożyczenia.
8. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub braku elementów gry koszty naprawy lub zakupu elementów są pobierane z kaucji. A w przypadku zgubienia gry cała wartość kaucji przechodzi na poczet zakupu nowego egzemplarza
9. Wynajęta gra planszowa nie może być podnajęta lub odstąpiona innej osobie do używania. Gra nie może także zostać oddana przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu.
10. W wyjątkowych sytuacjach Wynajmujący może odmówić wypożyczenia gry. Wynajmujący ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
11 . Istnieje możliwość rezerwacji wybranego tytułu gry, jeżeli jest aktualnie na stanie zgodnie z następującymi warunkami:
a) Rezerwacji dokonuje się przez e-mail, kontakt telefoniczny bądź osobisty z podaniem dokładnej daty wraz z orientacyjną godziną odebrania gry. W przypadku rezerwacji przez Internet/e-mail wymagane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez pracownika sklepu.
b) Do rezerwacji wymagane jest podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu.
12. Najemca ma prawo do prolongaty wypożyczonej gry. Prośba o przedłużenie terminu oddania danej gry nie może nastąpić później niż w dniu jej zwrotu zgodnie z zawartą wcześniej umową. Wynajmujący może odmówić prolongaty, szczególnie w przypadku, gdy gra została zamówiona przez innego klienta, bądź Najemca zalega z opłatami. W wypadku odmowy, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego oddania wypożyczonej gry.
13. Niezgłoszenie zamiaru przedłużenia najmu gry planszowej i niezwrócenie gry w ciągu 48 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie danej gry i zgłoszone zostaje Policji.
14. Jeśli Najemca zdecydowałby się na zakup nowego egzemplarza wypożyczonego tytułu, w dniu zwrotu gry przysługuje mu rabat w wysokości 5% na zakup tej gry w sklepie ERPEGIE, jeśli dana gra nie podlega innemu rodzajowi promocji. Pod warunkiem, że istnieje możliwość zamówienia tej gry.
15. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin wypożyczalni dostępny jest w sklepie stacjonarnym ERPEGIE.