Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne:

 1. Sklep internetowy www.erpegie.com, zwany dalej Sklepem, jest prowadzony przez firmę:
  ERPEGIE Bartosz Więzik
  ul. Kochanowskiego 6/2
  40-035 Katowice
  NIP 6272620116
  Regon 362572078
 2. Korzystanie z usług Sklepu, a w szczególności zawieranie umów sprzedaży za pośrednitwem www.erpegie.com, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. ERPEGIE Bartosz Więzik zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i jest związany postanowieniami regulaminu z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie.
 4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego www.erpegie.com zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. W tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość i elementy techniczne, a takżę od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie.

II. Procedura składania i realizacji zamówień:

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia wraz z podaniem danych Zamwiającego niezbędnych do jego realizacji, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostarczenia towaru, numer telefonu oraz adres e-mail.
 2. Poprawne złożenie zamówienia potwierdzane jest automatycznie poprzez wysłanie wiadomości na podany adres e-mail. Nieprawidłowe wypełnienie danych teleadresowych (nieistniejący e-mail lub brak nr telefonu) będzie skutkować anulowaniem zamówienia.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nieaktualności danych podanych przez Zamawiającego w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie, przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
 4. W celu złożenia zamówienia należy dodać do “Koszyka” przynajmniej jedną sztukę wybranego towaru. Sfinalizowanie zakupów następuje po wybraniu opcji “Kupuję i płacę”, dla płatności przelewem lub odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym, lub “Kontynuuj do Paypal”. w przypadku wyboru formy płatności porzez Paypal.
 5. System automatycznie wysyła do Zamawiającego na jego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
 6. Zamówienia przekazywane są do realizacji w ciągu dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia jeśli towar znajduje się fizycznie w magazynie Sklepu. W przypadku towaru niedostępnego w magazynie Sklepu termin dostawy ustalany jest z Zamawiajacycm indywidualnie.
 7. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego w przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu płatności przelewem. Lub od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji w przypadku wyboru płatności kartą płatniczą.
 8. Złożenie zamówienia nadaje mu mocy prawnej i zobowiązuje Zamawiającego do odbioru towaru. Na podstawie art. 72 par. 2 Kodeksu Cywilnego, nieuzasadnione nie odebranie przez Kupującego towaru zobowiązuje Kupującego do naprawienia szkody jaką Sprzedający poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy.
 9. Zastrzegamy sobie prawo by w szczególnych przypadkach potwierdzać dodatkowo zamówienie telefonicznie.
 10. Gdyby z jakichkolwiek przyczyn realizacja zamówienia była całkowicie lub czasowo niemożliwa zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania jego realizacji o czym niezwłocznie powiadomimy Zamawiającego. W przypadku braku możliwości realizacji tylko części zamówienia decyzję o jego sfinalizowaniu w części/anulowaniu pozostawiamy Zamawiającemu.
 11. W Sklepie ceny towarów podane są w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT (ceny brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 12. Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie dołączamy rachunek – paragon lub na życzenie faktura.

III. Zamówienia w przedsprzedaży:

 1. W ofercie Sklepu pojawiają się okresowo towary przedpremierowe, zawsze z podaną orientacyjną datą premiery, podaną nam przez dostawcę/producenta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu dostawy przez dostawcę/producenta.
 2. W przypadku towarów przedpremierowych realizacja zamówienia nastąpi nie wcześniej jak w dniu ich oficjalnej premiery.
 3. Zamówienia przedpremierowe będą realizowane według kolejności ich składania. W przypadku gdyby ilość otrzymanego towaru w dniu premiery była mniejsza od liczby złożonych zamówień wysyłka zamówień niezrealizowanych odbędzie się po otrzymaniu kolejnej dostawy danego towaru. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak produktu w wyznaczonym terminie z powodów zewnętrznych (opóźnienia w dostawie od producenta lub całkowite nie dostarczenie produktu).
 4. Jeśli z przyczyn zewnętrznych dostawca towaru nie jest w stanie dotrzymać terminu dostawy Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia z produktami w przedsprzedaży i pełnego zwrotu pieniędzy.

IV. Formy płatności oferowane przez Sklep:

 1. Przelew na konto:
  83 1140 2004 0000 3502 7898 7987
  ERPEGIE Bartosz Więzik
  ul. Kochanowskiego 6/2
  40-035 Katowice
  NIP 6272620116
  W tytule proszę wpisać numer zamówienia. Jest on podany w wiadomości wysyłanej po złożeniu zamówienia oraz w zakładce Konto – Moje Zamówienia.
 2. Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze w ERPEGIE Salon Gier w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 6/2 w godzinach jego otwarcia.
 3. Poprzez bramkę płatności Paypal za pomocą karty bankowej lub konta PayPal .

V. Zwrot – odstąpienie od umowy:

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia.
 2. W celu odstąpienia od umowy, należy przesłać w formie elektronicznej na adres sklep@erpegie.com jednoznaczne oświadczenie. Należy w nim zawrzeć m.in. informacje pozwalające nam zidentyfikować zamówienie (najlepiej numer zamówienia i adres dostawy).
 3. Towar należy odesłać na adres siedziby wskazany w regulaminie.
 4. W przypadku dostarczenia odstąpienia od umowy, Sklep w ciągu 14 dni dokonuje zwrotu pełnej kwoty zamówienia, wraz z kosztami przesyłki do Zamawiającego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Nie przyjmujemy przesyłek płatnych za pobraniem.
 5. Koszty zwrotu towaru (dostarczenia go do siedziby Sklepu) są ponoszone przez klienta.
 6. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, paragon lub fakturę, oraz nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot wartości zamówienia.
 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Towar zwracany musi być w stanie niezmienionym – tzn. pudełko może być otwarte, ale wszystkie elementy w środku muszą być w takim stanie, w jakim je otrzymano.

VI. Zwrot – reklamacja:

 1. W razie stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub braku elementów Zamawiający może złożyć reklamację pod adresem e-mail sklep@erpegie.com podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (najlepiej numer zamówienia i adres dostawy) i dokładnie opisując przyczynę reklamacji. A w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady, w jaki sposób Sklep ma doprowadzić towar do zgodności z Umową Sprzedaży lub ewentualnie oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży. Reklamacja moze również zostać złożona listownie na adres siedziby Sklepu.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni. Brak ustosunkowania się Sklepu w tym terminie oznacza uznanie przez Sklep reklamacji.
 3. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.

VII. Ochrona Danych Osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest ERPEGIE Bartosz Więzik, ul. Kochanowskiego 6/2, 40-035 Katowice, NIP 6272620116.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. założenie Konta Użytkownika.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania korespondencji dotyczącej podjęcia działań przed zawarciem umowy jak i przez czas trwania współpracy, a po ich zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Kupony rabatowe i bony zakupowe:
  Kupony rabatowe i bony zakupowe wydane przez sklep obowiązują na cała ofertę sklepu internetowego oraz stacjonarnego, chyba że jego opis stanowi inaczej.

VIII. Inne postanowienia

 1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają pod przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów.
 2. Ochronie prawnej podlegają prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu i jego znaki towarowe oraz nazwy i znaki towarowe producentów towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych. Powyższe prawa przysługują Sklepowi lub podmiotom, z którymi Sklep zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.